PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Leskava Drive s.r.o., IČ 05482828, se sídlem Brno, U Leskavy 733/39, PSČ 625 00 (dále jen „Leskava Drive“)  plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Při své činnosti se zaměřuje na maximální spokojenost svých klientů a dbá ochrany soukromí a bezpečnosti všech osob, s nimiž při své činnosti přichází do kontaktu. Cílem tohoto prohlášení je poskytnout informace všem zákazníkům, obchodním partnerům, jakož i osobám, s nimiž společnost Leskava Drive přichází při své činnosti do kontaktu, a jejichž osobní údaje shromažďuje a zpracovává, zejména informace o rozsahu a účelu nakládání s těmito osobními údaji a přístupu k nim.

 1. Úvodní ustanovení
 1. SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pod pojmem „osobní údaje“ toto prohlášení popisuje veškeré informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími informacemi, které má společnost Leskava Drive k dispozici.

 1. PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Většina osobních údajů, které společnost Leskava Drive shromažďuje, pochází přímo od subjektů údajů, které tyto údaje dobrovolně poskytly, například přes webové stránky, osobně v provozovnách, telefonicky při realizaci objednávek apod. Vedle těchto případů může společnost Leskava Drive osobní údaje získávat od třetích stran (zejména z veřejně dostupných databází, rejstříků apod.).

3. OBCHODNÍ FRANŠÍZA "LA PATAS"

Společnost Leskava Drive užívá na základě uzavřené franšízové smlouvy sjednané se společností La Patas, s.r.o., IČ 05482798, se sídlem Brno, Starý Lískovec, U Leskavy 733/39, obchodní značku "La Patas", obě společnosti jsou však strukturálně nezávislé, oddělené, a to jak funkčně, tak i personálně. Při jejich činnosti nedochází k vzájemnému předávání osobních údajů jednotlivých subjektů údajů. Mezi společnostmi dochází toliko ke sdílení obchodního názvu, know-how, obchodních a technických metod, systémů procedurálních a částečně i majetkových při sdílení společného webu.

 1. ZáKAZNÍCI A NÁVŠTĚVNÍCI WEBU

Zákazníci jsou nejširší skupinou subjektů údajů, s jejichž osobními údaji společnost Leskava Drive přihází při své činnosti do styku a jejichž osobní údaje shromažďuje a zpracovává.

 1. OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKŮ – FYZICKÝCH OSOB

Společnost Leskava Drive shromažďuje prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách www.la-patas.cz a prostřednictvím telefonního operátora, v souvislosti s realizovanými objednávkami rozvozu jídla, níže uvedené osobní údaje svých zákazníků:

Jméno, příjmení, firma a doručovací adresa

Zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné k realizaci smluvního vztahu a slouží k níže uvedeným účelům:

Plnění smluvních povinnosti: jméno, příjmení, firma a doručovací adresa, slouží zejména k identifikaci zákazníka a dodání požadovaného zboží konkrétním způsobem za konkrétních podmínek, jakož i k realizaci dalších práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi společností Leskava Drive a zákazníkem.

 

Plnění právních povinností: osobní údaje se mohou nacházet v účetních dokladech, jejichž uchování podléhá zákonné povinnosti, zejména zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonu o DPH č. 235/2004 Sb. V těchto případech bude společnost Leskava Drive s osobními údaji uvedenými v takovýchto dokladech nakládat výlučně způsobem, který odpovídá zákonem uloženým povinnostem, včetně jejich eventuální archivace po zákonem stanovenou dobu.

Společnost Leskava Drive dále u svých zákazníků zpracovává:

telefon a e-mail

Nejsou úzce související se smluvním plněním a společnost Leskava Drive tyto zpracovává na základě oprávněného zájmu k níže uvedeným účelům:

Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: telefon slouží pro kontakt řidiče se zákazníkem v místě dodání zboží, za účelem jeho neprodleného osobního předání v případech, kdy klient neurčí jiný způsob kontaktu na místě a o telefonický kontakt v objednávce přímo požádá, anebo za situace, kdy je na místě nekontaktní – nereaguje na zvolený způsob kontaktu. Společnost Leskava Drive touto formou umožňuje realizaci zásilek i na adresy neopatřené domovními zvonky a zároveň předchází situacím, kdy by mohlo dojít zmaření objednávky nebo znehodnocení čerstvého jídla v důsledku prodlení při předávání. V případech kdy klient zvolí jiný způsob kontaktu v místě doručení zásilky, uplatňuje společnost Leskava Drive zákazníkem zvolený postup.

Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: e-mailová adresa slouží k zasílání potvrzení realizované objednávky formou e-mailu a zároveň slouží jako identifikátor pro přihlášení zákazníka do zákaznického účtu (více o uživatelských účtech zjistíte v ust. čl II. odst. 3 tohoto prohlášení).

Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: všechny shora uvedené osobní údaje zpracovává společnost Leskava Drive v tzv. zákaznických účtech v rámci užívaného systému, který umožňuje společnosti Leskava Drive automatickou identifikaci zákazníka při opětovné telefonické objednávce a usnadňuje tak proces opakované objednávky, zejména prostřednictvím telefonního operátora, tím že není třeba opětovně zadávat kontaktní údaje již registrovaného zákazníka. Zákaznický účet zároveň umožňuje zákazníkovi snadný přístup k jeho osobním údajům, které o něm společnost Leskava Drive zpracovává a jejich změnu či odstranění.

 

 1.  INFORMACE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM ZÁKAZNÍKŮ - PRÁVNICKÝCH OSOB

Je-li zákazníkem společnosti Leskava Drive právnická osoba, shromažďuje společnost osobní údaje (jména a příjmení osob jednajících jménem právnické osoby, adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla těchto osob) na základě oprávněného zájmu souvisejícího s účely shora definovanými, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi společností Leskava Drive a zákazníkem – právnickou osobou, potřebné pro plnění smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.

 1. ZÁKAZNICKÉ ÚČTY

V případě, že dojde k uzavření smlouvy, budou shora uvedené údaje zpracovány v zákaznickém účtu, který slouží ke zkvalitnění poskytovaných výrobků a služeb společnosti Leskava Drive a zároveň k plnění povinností společnosti Leskava Drive vyplývajících z GDPR. Informace v zákaznických profilech, které společnost Leskava Drive získala od zákazníka, mohou být slučovány do větších celků za účelem jejich podrobnější analýzy a dosažení reálnějšího hodnocení zájmů zákazníka. Takto jsou slučovány zejména údaje získané od zákazníka popsané v ust. čl. II. odst. 1 tohoto prohlášení s údaji o realizovaných objednávkách. Zákazník v rámci zákaznického účtu chráněného jím zvoleným heslem může zjistit, jaké osobní údaje o něm společnost Leskava Drive eviduje a tyto může sám upravovat. Z historie objednávek může zákazník získat přehled o odebraném zboží a v případě spokojenosti se může ke zvoleným produktům opětovně vracet. Společnost Leskava Drive má na základě analýzy evidence realizovaných objednávek možnost snáze reagovat na přání zákazníků a přizpůsobovat nabízené produkty preferencím zákazníků.

Neaktivní zákaznické profily společnost Leskava Drive odstraňuje po uplynutí pěti let od posledního nákupu.

 1. MARKETING

Společnost Leskava Drive je přesvědčena, že její nejlepší vizitkou je spokojený zákazník a dbá na to, aby se zákazníci vraceli v důsledku své maximální spokojenosti s poskytovanými službami a zbožím, a nikoliv na základě marketingových kampaní. S ohledem na uvedenou obchodní filosofii společnost Leskava Drive nerealizuje ve vztahu ke klientům žádný přímý marketing. V případě změny obchodní strategie se společnost zavazuje vyžádat si od klientů předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 1. DODAVATELÉ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatelé zboží a služeb tvoří, v porovnání se zákazníky, neméně významnou skupinu subjektů osobních údajů, jejichž údaje společnost Leskava Drive zpracovává. I ve vztahu k těmto subjektům společnost Leskava Drive klade důraz na jejich ochranu náležitý důraz.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ (FYZICKÝCH OSOB)

Společnost Leskava Drive uchovává o svých dodavatelích (fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících) s nimiž má uzavřený smluvní vztah níže uvedené osobní údaje:

Jméno a příjmení, IČ, adresa provozovny, korespondenční adresa a platební údaje

Osobní údaje dodavatelů, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro splnění smluvních závazků a splnění zákonných povinností, slouží k níže uvedeným účelům:

Plnění smluvních povinnosti: zejména závazku uhradit cenu za poskytnuté plnění a realizace vzájemné komunikace mezi společností Leskava Drive a smluvním dodavatelem.

Plnění právních povinností: osobní údaje se mohou v nezbytném rozsahu nacházet v účetních dokladech, jejichž uchování podléhá zákonné povinnosti, zejména zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonu o DPH č. 235/2004 Sb. V těchto případech bude společnost Leskava Drive s osobními údaji uvedenými v takovýchto dokladech nakládat výlučně způsobem, který odpovídá zákonem uloženým povinnostem.

Mimo těchto osobních údajů může společnost Leskava Drive ve vztahu k dodavatelům evidovat:

E-mailové adresy, telefonní čísla

Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, kterým je potřeba vytvoření stabilní a pružné komunikace s osvědčenými dodavateli, tyto osobní údaje slouží k níže uvedeným účelům:

Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby: e-mailovou adresu a telefonní číslo dodavatele užívá společnost Leskava Drive zejména za účelem přiměřené komunikace s dodavatelem ve věcech souvisejících s plněním smlouvy, realizací budoucích objednávek a konzultací s příslušným dodavatelem.

 1. INFORMACE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM DODAVATELŮ (PRÁVNICKÝCH OSOB)

Je-li dodavatelem společnosti Leskava Drive právnická osoba, shromažďuje společnost osobní údaje (jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, adresy pro doručování elektronické pošty a telefonní čísla těchto osob) na základě oprávněného zájmu souvisejícího s účely shora definovanými, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi společností Leskava Drive a dodavatelem – právnickou osobou, potřebné pro plnění smlouvy a uzavírání smluv budoucích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.

 1. Všeobecná Pravidla pro nakládání s osobními údaji

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Leskava Drive si cení soukromí subjektů osobních údajů, s nimiž přichází do styku. Získané osobní údaje ochraňuje a činí nezbytná opatření pro to, aby znemožnila přístup k těmto osobním údajům neoprávněným osobám a minimalizovala možnost jejich úniku. Jedním ze znaků těchto opatření je minimalizace příjemců těchto údajů. Společnost Leskava Drive neposkytuje zpracovávané osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů žádným třetím osobám, vyjma níže uvedených:

Řidiči: Společnost Leskava Drive poskytuje službu spočívající v přípravě a rozvozu pokrmů. Za tímto účelem spolupracuje s externími osobami - řidiči, kteří pro společnost realizují rozvoz zásilek. Z podstaty činnosi společnosti Leskava Drive vyplývá, že řidiči, kteří rozvoz fyzicky realizují musí být seznámeni s osobními údaji jednotlivých zákazníků, které jim za účelem dodání zboží společnost Leskava Drive poskytuje. Společnost Leskava Drive dbá ochrany práv a soukromí svých klientů, a proto pro svoji činnost volí pouze takové řidiče, v jejichž jednání má důvěru a tito se řídí přísnými etickými a smluvními pravidly, které mají zaručit spokojenost a ochranu zákazníka.

Poskytovatelé služeb: Osobní údaje může společnost Leskava Drive dále sdílet s třetími stranami, které pověřila konkrétními činnostmi při zpracování některých osobních údajů. Patří sem např. třetí strany, které poskytují právní služby, provozují doručovací služby, poskytovatelé analytických platforem, poskytovatelé webhostingu apod. Od těchto poskytovatelů služeb a třetích stran společnost Leskava Drive vyžaduje náležité záruky pro ochranu poskytnutých osobních údajů, zejména, aby osobní údaje používaly pouze v souladu s pokyny společnosti Leskava Drive a GDPR.

Všichni obchodní partneři podílející se na zpracování osobních údajů pro společnost Leskava Drive jsou vázáni mlčenlivostí.

 1. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM VEŘEJNÉ MOCI

Společnost Leskava Drive osobní údaje poskytne orgánům veřejné moci v intencích zákonem stanovených, a to zejména na žádost či příkaz soudů, Policie České republiky, Finančního úřadu, jakož i jiných orgánů, v rozsahu nezbytném, odpovídajícím zákonem uložené povinnosti. Věcně a místně příslušným soudům může společnost Leskava Drive poskytnout osobní údaje i v případech, kdy touto cestou přikročí k ochraně majetku společnosti Leskava Drive a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek společnosti Leskava Drive.

 1. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM SUBJEKTU ÚDAJŮ

Ve výjimečných případech, kdy společnost Leskava Drive přikročí ke sdílení osobních údajů se subjekty odlišnými od shora uvedených a nařizuje-li to GDPR, vyžádá si za tímto účelem vždy předchozí souhlas subjektu údajů.

 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivuje společnost Leskava Drive po dobu pěti let od data posledního obchodního případu, pokud delší nebo kratší archivační dobu nevyžaduje zákon nebo jiné konkrétní účely podle GDPR.

Níže společnost Leskava Drive uvádí příklady základních situací, kdy archivuje osobní údaje po nezbytně nutnou dobu ke konkrétním účelům nebo ve výjimečných případech:

osobní údaje obsažené v účetních dokladech: 5 let

osobní údaje obsažené v účetních dokladech sloužících pro evidenci DPH: 10 let

osobní údaje po obdržení oprávněné žádosti o jejich výmaz: nejdéle jeden měsíc po obdržení žádosti

osobní údaje nezbytné pro uplatňování nároků společnosti Leskava Drive: po dobu do ukončení soudního řízení

 1. MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Neprovádí zpracování osobních údajů mimo území Evropské únie a shromážděné osobní údaje nepředává do třetích zemí.

 1. ODKAZY NA DALŠÍ WEBY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

V případech, kdy webové stránky či jiné propagační materiály společnosti Leskava Drive odkazují na weby a služby třetích stran, společnost Leskava Drive nemá kontrolu a nenese odpovědnost za dodržování GDPR těmito třetími stranami. Společnost Leskava Drive doporučuje všem subjektům osobních údajů, aby se před tím než těmto třetím stranám poskytnou osobní údaje, podrobně seznámily s podmínkami, za nichž budou tyto třetí strany osobní údaje subjektů údajů zpracovávat.

 1. Práva subjektů údajů

Za účelem dosažení transparentnosti a bezpečnosti při zpracování osobních údajů implementovala společnost Leskava Drive do svých postupů procesy směřující k ochraně práv subjektů údajů a k zamezení „porušení zabezpečení osobních údajů“, tedy k předcházení situací, které by mohly vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, OPRAVY A PŘNOSITELNOST

Společnost Leskava Drive v rámci maximálního možného transparentního přístupu umožňuje svým zákazníkům seznamovat se a měnit obsah zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím zákaznických účtů.

V případě, že společnost Leskava Drive obdrží žádost kteréhokoliv subjektu údajů, spolu s doložením totožnosti tohoto subjektu, poskytne kopii osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává, spolu s účely těchto zpracování, s informacemi o příjemcích a původu těchto osobních údajů. Každý subjekt osobních údajů může žádat po společnosti Leskava Drive opravu těch údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, případně požadovat jejich blokaci, vymazání nebo jiné odstranění. Subjekt údajů má rovněž právo za podmínek stanovených v GDPR požadovat poskytnutí osobních údajů, které o něm společnost Leskava Drive shromáždila, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uvedené požadavky společnost Leskava Drive řeší v souladu s GDPR. K řešení těchto požadavků může subjekt údajů využít kontaktní údaje níže uvedené.

 1. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Leskava Drive respektuje právo subjektu údajů požadovat výmaz osobních údajů, které jako správce zpracovává. V případě doručení žádosti o výmaz osobních údajů bude tato posouzena a při splnění podmínek stanovených GDPR budou osobní údaje subjektu údajů vymazány.

 1. ÚPRAVY PROHLÁŠENÍ

Společnost Leskava Drive je povinna v souvislosti s GDPR provádět kontroly a revize postupů při zpracování osobních údajů, tyto aktualizovat a optimalizovat za účelem dosažení jejich maximální možné ochrany. V souvislosti s touto činností může docházet k revizi a změnám některých procesů, které jsou popsány v tomto prohlášení. Za účelem dosažení aktuálnosti si společnost Leskava Drive vyhrazuje právo toto prohlášení aktualizovat a doplňovat tak, aby vždy plně odpovídalo aktuální zavedené praxi a věrně plnilo svoji informační funkci. S ohledem na tuto skutečnost společnost Leskava Drive doporučuje všem subjektům údajů, jichž se toto prohlášení týká, aby se průběžně seznamovaly s případnými změnami tohoto dokumentu, přičemž o případných zásadních změnách bude společnost Leskava Drive veškeré subjekty osobních údajů řádně informovat.

 1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Přesto, že společnost Leskava Drive činí veškeré kroky k ochraně osobních údajů všech subjektů údajů, náleží všem subjektům osobních údajů v případech, kdy dospějí k závěru, že dochází k porušování jejich práv dle GDPR, právo podat stížnost k příslušnému orgánu státní správy, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro potřeby komunikace se subjekty osobních údajů v záležitostech spojených s plněním povinností dle GDPR (zejména v souvislosti s dotazy na rozsah a účel zpracování osobních údajů, s uplatňováním práv subjektů údajů nebo s připomínkami k tomuto prohlášení) společnost Leskava Drive zřídila kontaktní e-mailovou adresu info@leskava-drive.cz, a pověřila vyřizováním těchto záležitostí pana Ondřeje Švaříčka.